Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:
Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische
Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op
afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat
de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bezoek, post, magazijn en vestigingsadres: Zoete Veenstraat 2, 1432LE Aalsmeer
T: +31 (0)20 2441996
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
E-mail: info@zinergi.nl
IBAN: NL96RABO0342936395
BIC: RABONL2U
BTW: NL860149146B01
KvK: 75117355

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij
de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of
digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale
inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze
van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij
de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering
van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt
de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren
en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product
die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als
de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd
is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten
moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet
gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de
ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering
van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
o de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
o de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens
de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;
o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
zijn toestemming; of
o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding
onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag
waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt
het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor
de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te
nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra
de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in
de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en
anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze
of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,
en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen
als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte
extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst
tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken
van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd
en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website
van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de
klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het
hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden
na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,
schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit
eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst
dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van
vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling
staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in
staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de
rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per
bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting
om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer
overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer
bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor
zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling
daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met
de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest
gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage 1 - modelformulier voor herroeping

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Zinergi
Zoete Veenstraat 2
1432 LE Aalsmeer
info@zinergi.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.